• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

1.     Teknogirişim Sermayesi Desteği

Teknogirişim Sermayesi Destek Programı; yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar.

 • Programa https://biltek.sanayi.gov.tr adresindeki Ar-Ge web portalı üzerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılır.
 • Programdan sadece, kriterlere uygun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanır. Yabancı uyruklu ve/veya Türkiye’de geçici süre olarak bulunan ve kendilerine geçici olarak T.C. Kimlik Numarası verilenler programdan yararlanamaz.
 • Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 • Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz.
 • Daha önce destek almış bir girişimci tekrar başvuru yapamaz.
 • Başvuru ve değerlendirme süreçleri, başvuruda istenen öğrenim durumu ve diğer belgeler, destek kapsamında karşılanan ve karşılanmayan giderler ve diğer tüm ayrıntılar için “Uygulama Usul ve Esaslar” ve “Ön Başvuru ve İş Planı Hazırlama Kılavuzu” adlı dokümanlar muhakkak incelenmelidir.

Ödemeler

Destek süresi 12 ay olup, süreç Bakanlık ile girişimci arasında sözleşme imzasıyla ile başlar. Destek bir defaya mahsustur.  Destek bütçesi en fazla 100.000 TL’dir ve bütçenin nihai hali sözleşme imzası sırasında verilir. Destek, ön ödemeli ve % 100 hibe şeklindedir. Ödemeler bütçenin nihai haline göre genellikle 2 taksit halinde ödenir. İlk taksit sözleşme imzasından sonra, ikinci taksit ise ilk denetimden sonra ödenir.

Destek Kapsamında Bulunan Gider Kalemleri

 • Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri,
 • Sarf malzemesi giderleri
 • Personel giderleri,
 • Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri (Toplam bütçenin %20'sini geçemez),
 • Genel işletme giderleri.

Detaylı bilgi için: http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=217

 

2.     SAN-TEZ Programı

 05 Temmuz 2007 tarih ve 26573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı, sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve Teknoloji kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak, üniversitelerimizle işbirliği içinde çözme alışkanlığı kazanmalarını sağlayacağı gibi, üniversitelerde ticarileşebilir ürüne yönelik çalışma yürüten akademisyenlerin de bu çalışmalarını katma değere dönüştürmelerine olanak sağlayacak bir destek mekanizmasıdır.

San-Tez Programının Amacı

SAN-TEZ Programının amacı, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.

Projelere Sağlanan Destek Oranı

Desteklenmesine karar verilen San-Tez projesinin toplam bütçesinin %75’i Bakanlığımızca teminatsız ve hibe olarak karşılanmakta olup, toplam proje bedelinin %25’inin proje ortağı kuruluş tarafından dönemler halinde nakdi olarak karşılanması beklenmektedir.

Proje Başvuru ve Değerlendirme

San-Tez Proje başvuruları yılda iki defa kabul edilmektedir. Son başvuru tarihleri her yılın Mart ve Ağustos aylarının 15’i olup bu tarihin hafta sonuna gelmesi halinde takip eden mesai günü sonuna kadar proje kabulü yapılmaktadır.

Proje başvuru dönemini takip eden ay içerisinde projeler konusunda uzman akademisyenlerden oluşturulan en fazla 5 kişilik bir komisyon tarafından incelenmekte, ayrıca başvuru sahibi proje yöneticisi ve proje ortağı işletme de değerlendirmeye davet edilerek objektif kriterlere göre değerlendirme yapılması sağlanmaktadır.                                                                                

Detaylı Bilgi İçin: http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=108

 

3.     Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsamı

Program kapsamında, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Destek Kapsamına Giren Projeler

 • San-Tez Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Teknogirişim Sermayesi Desteği Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Teydep  Projeleri: TÜBİTAK
 • Girişimcilik Aşamalı Destek Programı: TÜBİTAK:
 • Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı: TÜBİTAK
 • Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: KOSGEB
 • Ar-Ge Proje Destekleri: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 • BOREN Projeleri: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
 • AB Destekli Ar-Ge Projeleri:
 • Diğer Kamu Destekli Ar-Ge Projeleri

Destek Tutarı

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı,

Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı,

Bakanlıkça hibe olarak karşılanacaktır.

Detaylı Bilgi İçin: http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=355

 

       4.  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgesi; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir. Amacı;

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak;

 • Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi,
 •  Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi,
 •  Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi,
 •  Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
 •  Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,
 •  Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek,
 •  Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
 •  Teknoloji transferine katkıda bulunmaktır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik Avantajlar :

·         Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi  mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve

AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet

·         Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personel ücretlerine ilişkin 2023 yılı sonuna

kadar her türlü vergiden muafiyet

·         Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personel ücretlerine ilişkin 5 yıl süre ile SSK

işveren payının %50 muafiyeti

·         Bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti


Üniversite ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli İstihdamı ile İlgili Sağlanan Avantajlar:

·         Çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışma hakkı

·         Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulması

·         Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilme hakkı

Detaylı Bilgi İçin: http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=107

HİZMETLERİMİZ

Doğru bir başlangıç için, mutlaka TECOM Mühendislik A.Ş. şirketimizden bilgi alınız.

Copyright © 2013 - 2024 TECOM Mühendislik A.Ş.