Yatırım Teşvik Programı

HİBE VE TEŞVİK KURUMLARI

KOSGEB DESTEKLERİ

Girişimcilik Destek Programı

Programın Amacı

 • Girişimciliğin desteklenmesi
 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
 • Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Yararlanabilir

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
 • Girişimciler 
 • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı

Bu program,

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
 • Yeni Girişimci Desteği,
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 • İş Planı Ödülünden oluşur.

A)Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

 • KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen, 
 • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
 • KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
 • Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsizeğitimlerdir. 

B) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir 
Bu destekten;

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
 • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
 • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kurangirişimciler,
 • İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.

DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%) 
(1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) 
(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

3.000

60

Kadın Girişimci 
ve 
Özürlü Girişimciye 
%70 uygulanır.

70

Kadın Girişimci 
ve 
Özürlü Girişimciye 
%80 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği

15.000

İşletme Giderleri Desteği

12.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

70.000

 

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru
Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.

C) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Desteğe Kimler Başvurabilir? 
Belediyeler,
Üniversiteler, 
Özel İdareler, 
Kalkınma Birlikleri, 
Meslek Kuruluşları,
Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti 
İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI  (%) 
(1. ve 2. Bölge)

DESTEK ORANI (%) 
(3.,4.,5. ve 6. Bölge)

İŞGEM Kuruluş Desteği

- Bina Tadilatı
- Mobilya Donanım
- İŞGEM Yönetim

Geri ödemesiz

750.000

 

(600.000
125.000
25.000)

60

70

İŞGEM İşletme Desteği 

- Personel
- Eğitim, Danışmanlık
-- Küçük Tadilat

100.000

(30.000
50.000
20.000)

60

70

 

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru
İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.
Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.

D) İŞ PLANI ÖDÜLÜ
Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir. 
İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.
İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;

 • Birinciye 15.000 TL,
 • İkinciye  10.000 TL,
 • Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.

Kredi Faiz Destekleri

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

-        üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,

-        finansman sorunlarının çözümü,

-        istihdam yaratmaları,

-        uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır. 

 KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir. 

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, 
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.


PROJE SÜRESİ

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, 
 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI        

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti(TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

 

 

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

12.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

100.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

75

Personel Gideri Desteği

100.000

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme  Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

25.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

Endüstriyel Uygulama Programı

 

 

Kira Desteği

18.000

75

Personel Gideri Desteği

100.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

75

MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ

GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

Programla girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olanrehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Program, yenilikçi iş fikirlerinin aşamalı olarak ticari ürün/hizmete dönüştürülmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen 4 aşamadan oluşmaktadır:

a) Aşama 1; girişimcinin iş fikri başvurusunu sunduğu ve bu fikrin olumlu değerlendirilmesi durumunda girişimciye bu fikri bir iş planı ile projelendirmesi için isteğe bağlı olarak girişimcilik eğitimi ve TÜBİTAK’ın uygun gördüğü durumlarda rehber desteği sağlanan aşamadır. Aşama 1, girişimcinin iş planını hazırlaması ile sona erer.

b) Aşama 2; iş planı başvurusunun değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunanlar için girişimcinin sermaye şirketine teminat alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği sağlanarak iş planı çerçevesinde kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik doğrulama (ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb) çalışmalarının gerçekleştirildiği aşamadır. Aşama 2 boyunca kuruluşun isteğine bağlı olarak TÜBİTAK’ın uygun gördüğü durumlarda rehber desteği sağlanabilir. Aşama 2’de gerçekleştirdikleri çalışmaların çıktıları ticarileşme potansiyeli taşıyan firmalara, hazırlayacakları “ticarileşme iş planı”, izleyici ve varsa rehber raporları değerlendirilerek doğrudan Aşama 4’e geçiş onayı verilebilir.

c) Aşama 3; bu aşamanın amacı kuruluşun bir önceki aşamada gerçekleştirdiği çalışmaların ve elde ettiği çıktıların, Ar–Ge çalışmalarıyla daha da geliştirilerek ticarileşmeye konu olabilecek veya uygulamaya aktarılabilecek bir ürün/sürecin ortaya konmasıdır. Firmanın proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması sonucu teknolojik doğrulaması kabul edilmiş projenin bu programa özel kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin geliştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Aşama 3’te desteklenerek bu aşamayı başarı ile tamamlamış ve çıktıları ticarileşme potansiyeli taşıyan projeler için Aşama 4’e geçiş onayı, kuruluşun hazırlayacağı “ticarileştirme iş planı” ve izleyici raporları değerlendirilerek verilir.

d) Aşama 4; kuruluşun talebi üzerine TÜBİTAK’ın girişim sermayesi firmalarına mektup göndererek, kuruluşa veya proje çıktısına ortak olmaya davet ettiği ve/veya çıktıların satışını kolaylaştırmak üzere belirli aralıklarla proje pazarları düzenlediği/desteklediği aşamadı

AR-GE İNDİRİMİ

Ülkemizde “Ar-Ge İndirimi”ne ilişkin;
1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda,
2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda,
3. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda
ayrı ayrı düzenlemeler yapılmıştır. 193 sayılı Kanun’daki “Ar-Ge İndirimi” ile ilgili düzenlemeler 31.07.2004 tarihinden, 5520 sayılı Kanun’da yer alan “Ar-Ge İndirimi” düzenlemeleri ise 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunlarda yer alan Ar-Ge İndirimi oranı 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı Kanun ile 0’ e yükseltilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren yaptıkları harcamaların 0’ü kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir.
5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlananlar, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan Ar-Ge indiriminden ayrıca yararlanamazlar. Bir başka ifadeyle mükellefler, aynı anda hem 5746 sayılı kanundaki Ar-Ge indiriminden hem de 193 sayılı Gelir Vergisi veya 5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanunundaki Ar-Ge indiriminden faydalanamazlar.
Gelir Vergisi mükellefleri, ya 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanacaklar, ya da Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 9 numaralı bendindeki Ar-Ge indiriminden yararlanacaklardır.
Kurumlar Vergisi mükellefleri ise, ya 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanacaklar, ya da Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının a) bendindeki Ar-Ge indiriminden yararlanacaklardır.

EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİKLERİ

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek amacıyla katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi adına verilen bir belgedir. Bu kapsamda yatırımcı direk nakit destek yerine gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi teşvik araçlarıyla    desteklenir.

Bölge illerimiz olan Balıkesir ve Çanakkale illeri, Düzey 2 Bölgeler sınıflandırmasına göre, 2. Bölge sınıfına dâhil edilmekte ve TR 22 bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Bununla beraber Çanakkale'ye bağlı Bozcaada ve Gökçeada ilçelerimiz TR 22 bölgesi olarak adlandırılmakla beraber 4. Bölge sınıfına dahildirler. 

Teşvik Belgesi’ne Müracaat Edebilecekler

1.   Gerçek kişiler

2.   Adi ortaklıklar

3.   Sermaye Şirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıkları

4.   Dernekler ve vakıflar

5.   Kamu kurum ve kuruluşları

6.   Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

7.   Yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

8.   Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş yabancı sermayeli şirketler

Teşvik Belgesi’ne Müracaat Dokümanları

1.   Müracaat Dilekçesi

2.   Noter Tasdikli imza Sirküleri

3.   Tebliğ ekindeki örneğe uygun Yatırım Bilgi Formu

4.   400TL müracaat bedelinin ödendiğine dair makbuzun ikinci nüshası ( bu bedel hiçbir şekilde iade edilmez)

5.   Firmanın son durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti

6.   SSK’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair “temiz kağıdı”

7.   ÇED Yönetmeliği eki yatırımlar için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı”

8.   Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak istenebilecek diğer belgeler (EPDK Lisans tarihi ve numarası, Maden İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni, Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletme Belgesi, Lojistik yatırımları için L2 belgesi gibi)

9.   Yatırım yapılacak taşınmaza ilişkin tapu belgesi veya kira sözleşmesi

Müracaat Mercii

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne
Sabit yatırım tutarı bir milyon ile sekiz milyon Türk Lirası arasında olan ve tebliğle belirlenecek imalat sanayi yatırımları için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı yetkilendirilmiş olan sanayi odalarına da müracaat edilebilir. Bu kapsamda Balıkesir Sanayi Odası yetkilendirilmiş olup söz konusu müracaatları değerlendirmektedir. Ancak Çanakkale Ticaret Odası yetkilendirilmemiştir.

2015 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

PROGRAM ADI

 

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

 

PROGRAM REFERANS NO

 

TR22/15/İKMDP

 

PROGRAMIN AMACI

 

TR22 Güney Marmara Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılabilmesi ve daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olabilmesi için yüksek katma değerli ürün/hizmet üretiminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Bölgedeki işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması

 

2. İthal edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin yerli üretimle ikame edilmesi

 

3. KOBİ’lerin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması

 

4. Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesiyle sezonun on iki aya yayılması ve turizm sektörünün Bölgeye sağladığı katma değerin artırılması

 

5. Yenilenebilir enerji sistemleri üretiminin geliştirilmesi

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

 

 

5.500.000 TL

 

AJANSIN SAĞLAYACAĞI

DESTEK MİKTARLARI

 

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 500.000 TL

 

PROJE SÜRESİ

 

Azami 12 ay

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) (BKZ: Bölüm 2.1.1)

 

2015 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

PROGRAM ADI

 

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

 

PROGRAM REFERANS NO

 

TR22/15/KÖAMDP

 

PROGRAMIN AMACI

 

TR22 Güney Marmara Bölgesi’nde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına ve sosyal imkânların zenginleştirilmesine katkı sağlayacak altyapının güçlendirilmesi yoluyla sosyo-ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasıdır

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Bölgedeki iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi

 

2. Bölgedeki Organize Sanayi Bölgelerinin altyapılarının güçlendirilmesi

 

3. Bölgedeki sosyal imkânların geliştirilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

 

 

5.500.000 TL

 

AJANSIN SAĞLAYACAĞI

DESTEK MİKTARLARI

 

Asgari Tutar: 250.000 TL

Azami Tutar: 1.375.000 TL

 

PROJE SÜRESİ

 

Azami 24 ay

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 

·   Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)

·   Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, Belde Belediyesi, İl/İlçe Özel İdaresi, Köy Muhtarlığı, Mahalli İdare Birlikleri)

·   Üniversiteler

·   Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)

·   Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri

·   Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Başvuru sahiplerinin uygunluğuna ilişkin detaylı bilgi ve kurallar, Başvuru Rehberi’nin “2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde yer almaktadır. İlgili bölümün incelenmesi önem arz etmektedir

2015 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

PROGRAM ADI

 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

 

PROGRAM REFERANS NO

 

TR22/15/SKMDP

 

PROGRAMIN AMACI

 

TR22 Güney Marmara Bölgesi beşeri sermayesinin beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi,   bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunarak sosyal bağların kuvvetlendirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesinin, refah düzeyinin ve etkinliğinin artırılmasıdır.

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1. Toplumun zararlı maddelerden korunması ve başta gençler olmak üzere zararlı madde bağımlılarının rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması

 

2. Çalışma çağındaki nüfusun istihdam edilebilirliğinin artırılması

 

3. Toplumsal dayanışmanın ve sivil toplum etkinliğinin geliştirilmesi

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

 

 

2.000.000 TL

 

AJANSIN SAĞLAYACAĞI

DESTEK MİKTARLARI

 

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 200.000 TL

 

PROJE SÜRESİ

 

Azami 9 ay

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 

·   Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Okullar, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları)

·   Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, Belde Belediyesi, İl/İlçe Özel İdaresi, Köy Muhtarlığı, Mahalli İdare Birlikleri)

·   Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek veya Birlik, Vakıf, Sendika, Federasyon, Konfederasyon)

·   Üniversiteler (Üniversite, Fakülte, Enstitü, Üniversite Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Rektörlüğe Bağlı Merkez)

·   Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, Birlikler)

·   Kooperatif - Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Kar Amacı Gütmeyen Birlikler)

·   Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürülüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ’de tanımlanmıştır.

EXİMBANK KREDİLERİ

EXIMBANK KREDİ İMKANLARI

 Türk Eximbank, ihracat ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini kredi, garanti ve sigorta programları ile destekleyerek ülkemizin döviz girdisinin artmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.

 Turizm Kredisi ve Yararlanabilecek Olanlar

Türk Eximbank, çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürmek amacıyla “Turizm Kredisi” programını uygulamaya koymuştur. Kredi TL ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır.

Söz konusu kredi uygulaması ile;

- TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat

acentaları ile tur operatörleri (Yurtdışından getirilen turistlere

yurt içi ve dışında verilen her türlü acentalık faaliyetlerine ilişkin

hizmet karşılığında)

- Özel havayolu şirketleri (Yurt dışından taşınan yolculara verilen

her türlü ulaşım faaliyetlerine ilişkin hizmetleri karşılığında),

- Turizm işletmeleri, yurtdışından getirilen turistlere yurtiçinde

verilen her türlü konaklama, yeme - içme ulaşım, yurtdışı tanıtım

ve pazarlama vb. hizmetleri karşılığında kredi imkanından yararlanabilmektedirler.

 Firma Limiti Ne Kadardır?

Turizm TL/Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplamı 15 Milyon ABD Dolarını aşamaz..

 Kredinin Vadesi Nedir?

Kredi vadesi azami 540 gündür. Ayrıca, 360 gün (iki taksit), 120ve 180 gün vade seçenekleri de mevcuttur.

 Ne Tür Teminatlar Kabul Edilmektedir?

Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için; kredinin anapara, faiz ve taahhüt riski toplamının % 100'ü oranında aşağıda dökümü verilen asli teminatlar tesis edilir.

Teminatlar:

· Banka teminat mektubu,

· Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri,

· Kredi vadesiyle uyumlu ve kredinin kullandırılacağı para cinsinden

düzenlenen Kredi Geri Ödeme Kefalet Sözleşmesi ile tesis edilen KGF kefaleti.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

Ar-Ge Proje Destekleri

Ardışık ve tümleşik mekanizmaları içeren bu desteklerin amacı; kuruluşlarımızın, sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami faydayı sağlamalarına olanak vererek geliştirdikleri teknolojiler ile küresel pazarlarda rekabet eden teknoloji şampiyonu işletmeler haline gelmelerini sağlamaktır.

Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

TTGV’nin kurulmasıyla 1992 yılında başlatılan Türkiye’nin ilk Ar-Ge Projesi Desteği özelliğinde olan bu Program, 1992-2006 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı aracılığıyla Dünya Bankası’ndan sağlanan fonlar ve Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ’i kapsamında 1995 yılından beri de DFİF kaynağından sağlanan fonlar aracılığıyla yürütülerek sanayi ve yazılım kuruluşlarına finansman desteği sağlanmıştır.

2010 yılı Ağustos ayından itibaren  T.C. Ekonomi Bakanlığı DFİF kaynağından fon aktarımı yapılmadığından, şu anda ‘Teknoloji Geliştirme Projeleri’ kapsamında proje başvurusu alınamamaktadır.

Ticarileştirme Projeleri Desteği

2006 yılında Vakfımız özkaynaklarıyla uygulamaya alınan Program kapsamında, Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların, proje çıktılarının, Ar-Ge çalışmalarını takip eden pazara hazırlık ve ihtiyaçlarının desteklenmesi amaçlanmıştır. Pilot ölçekte yürütülen ve firmaların yoğun talebi ile de Ar-Ge ve Seri Üretim arasındaki teşvik ihtiyacını ortaya koymuş olan bu Programın bir destek modeli olarak ulusal ölçekte bir programa dönüştürülmesi beklenmektedir. Bu aşamada, Ticarileştirme Desteğimize ilişkin bir başvuru alınmamaktadır.

İleri Teknoloji Projeleri Desteği

2010 yılı sonunda uygulamaya alınan ve Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği ve Ticarileştirme Desteği’mizin hibrit bir modeli olarak tasarlanan Program kapsamında, Vakfımızın belirlediği öncelikli teknoloji alanlarında, ülkemizin ihtiyaçları ile paralel olarak yüksek katma değer ve ileri seviyede yenilik içeren projelerin, Vakfımızın özkaynakları aracılığıyla desteklenmesi öngörülmektedir.                                                              

Doğru bir başlangıç için, mutlaka TECOM Mühendislik A.Ş. şirketimizden bilgi alınız.

Copyright © 2013 - 2024 TECOM Mühendislik A.Ş.